ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПРИ "КОМЕКО" АД
 
 
Лаборатория за калибриране
 
 
Калибриране
 
 
За подробности се обадете на телефон 032 646526, 0885 701914
или изпратете e-mail на lab@comeco.org.
 
 
 
 
 
 
Сертификат
 
Обхват на акредитация 1
 
 
увеличи изображението
 
увеличи изображението
 
 
 
Сертификат за акредитация
bullet  No 16 ЛК
bullet  издаден от БСА на 29.03.2013
bullet  съгласно 
    EN ISO/IEC 17025:2006
 
 
Калибровка на:
bullet  стъклено-течностни термометри:
    -20...400 °С
bullet  съпротивителни термометри: 
    -20...1000 °С
 
 
 
 
 
Обхват на акредитация 2
 
Обхват на акредитация 3
 
 
увеличи изображението
 
увеличи изображението
 
 
 
Калибровка на:
bullet  радиационни (инфрачервени)
    термометри: -20...1000 °С
bullet  резисторни преобразуватели 
    на температура: -20...1000 °С
bullet  термоелектрически
    преобразуватели: -20...1000 °С
bullet  вторични преобразуватели 
    и калибратори на температура:
    -200...2500 °С
bullet  влагомери, преобразуватели
    и генератори на влажност:
    0,5...98%
bullet  вторични преобразуватели 
    и калибратори на влажност:
    0...100%
 
 
Калибровка на:
bullet  манометри, вакуумметри,
    преобразуватели на налягане: 
    -0,98...400 bar
bullet  вторични преобразуватели 
    и калибратори на:
 - напрежение DC: 10 μV...1000 V
 - напрежение AC: 10 mV...1000 V
 
 
 
 
 
Обхват на акредитация 4
 
Обхват на акредитация 5
 
 
увеличи изображението
 
увеличи изображението
 
 
 
Калибровка на:
bullet  вторични преобразуватели 
    и калибратори на:
 - ток DC: 10 μA...2000 mA
 - ток AC: 10 mA...2000 mA
 - съпротивление: 0,01 Ω...1 GΩ
 
 
Калибровка на:
bullet  генератори на честота
    и честотомери: 0,1 Hz...50 MHz
 
 
 
 
 
 
 
 БСА рег. N2 16 ЛК

 От: 30.03.2017г.

Валиден до:  ЗО.ОЗ.2021г.

ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

'

 

"КОМЕКО" АД

 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

 

 

Адрес на управление и на лаборатория:

 4000 гр. Пловдив, ул. Славянска  NQ 88

 ЕИК: 160 116 117

Обхват на акредитация:                Да извършва калибриране на:

 Стъклено    -    течностни     термометри.    Цифрови    термометри.    Аналогови     термометри. Дейталогери.       Съпротивителни      преобразуватели       на      температура.      Температурни трансмитери    Радиационни      (инфрачервени)     термометри.     Контактни термометри      за повърхностна  температура.  Електрични  преобразуватели  на  температура  (термодвойки). Вторични преобразуватели  и калибратори на температура  с вход и/или изход унифициран ел.   сигнал.   Влагомери   (Хигрометри),   преобразуватели    и   генератори   (хигростати)    на относителна  влажност. Вторични преобразуватели и калибратори на относителна влажност с вход и/или изход унифициран  ел. сигнал.  Манометри,  вакуумметри, преобразуватели  на налягане.   Барометри.   Вторични   преобразуватели   и  калибратори   с  вход  и/или  изход постоянно  електрично      напрежение    DCU,   променливо   електрично    напрежение    ACU, постоянен електричен ток DCI, променлив електричен ток ACI и електрично съпротивление

R. Цифрови и аналогови мултиметри, ·волтметри, амперметри и омметри. Едностойностни и многостойностни мерки за електрично съпротивление R (магазинни резистори). Генератори на честота и честотомери 1 периодомери.

 

АКРЕДИТИРАНСЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед  NQ  А   109/ЗО.ОЗ.2017г.  е  неделима  част  от  сертификата  за  акредитация,  ,

 Дата на първоначална акредитация:  14.01.2005г. Дата на преакредитация: ЗО.ОЗ.2017г. 

1797 София, бул. "Д-р Г.М. Димитров "NP 52 А, ет. 7

тел.: 02 976 640 7, факс: 02 976 6415

e-mail: office@nab-bas.bg

http://www.nab-bas.bg

Инж. Ирена Бор

BG2 0

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна  агенция

Българска  служба  за  акредитация

Страна по Многостранното споразумение

за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД NQ А 109

София, 30.03.2017 г.

 

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и т. 3 и чл. 28,  ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за  оценяване  на съответствието  и съответната  точка  4.3.8 от Процедура  за акредитация  BAS QR 2 във връзка  с открита  процедура  с  рег.  NQ

16/16ЛК/ПА/РО от 24/04/2016 г., доклад от оценка NН6/16ЛК/ПА/РО/4/В от 09/11/2016г., становище на Комисия по акредитация NQ 16/16ЛК/9/В/21.03.2017г.

 

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ НА

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПРИ "КОМЕКО" АД 

Адрес на управлението: 4000 гр. Пловдив, ул. Славянска  NQ 88 Адрес на ООС: 4000 гр. Пловдив, ул. Славянска  N2 88

 Да извършва калибриране съгласно следния обхват:

 

 
NQ
ред
 
Вид на средството за измерване
Измервана величина, измервателна единица
 
Обхват
на измерване
 
Възможност за калибриране  и измерване (СМС)
 
Метод за калибриране
1
2
3
4
5
6
1
Стъклено- течностни термометри
 
Температура,
ос
от минус 20 ос
до 50 ос
от 50 ос
ДО 400 °С
от 0,06 ос
ДО  0,05 °С
от 0,05 ос
до о зо ос
 
мк 5.04 01-01
2
Цифрови Термометри Аналогови термометри Дейталогери Съпротивителни преобразувател и на температура Температурни трансмитери
 
Температура ,
ос
 
от минус 20 ос
ДО  50 °С
от 50 ос
ДО  200 °С
от 200 ос
до 400 ос
от 400 ос
до 1 ооо ос
 
от 0,06 ос
до 0,05 ос
от 0,05 ос
ДО  0, 16 °С
от 0,16 ос
ДО  0,30 °С
от 0,30 ос
ДО 1,8 °С
 
мк 5.04 01-01
3
Радиационни (инфрачервени) термометри Контактни термометри за повърхностна температура Електрични преобразуватели на температура (термодвойки)
 
Температура,
ос
 
от минус 20 ос
ДО 200 °С
от 200 ос
ДО 400 °С
от 400 ос
ДО  1 000 °С
 
от 0,5 ос
до 0,8 ос
от 0,8 ос
ДО  1,1 °С
от 1,1 ос
ДО 1,8 °С
 
мк 5.04 01-01
  
4
Вторични преобразуватели и калибратори  на температура с
ВХОД И/ИЛИ ИЗХОД
унифициран ел. сигнал
 
Температура,
ос
 
от минус 200 ос до 1ооо ос от 1ооо ос
ДО 2 500 °С
 
от 0,05 °С
ДО 0,02 °С
от 0,02 ос
ДО  1,0 °С
 
мк 5.04 01-01
5
Влагомери
(Хигрометри), преобразуватели и генератори (хигростати) на относителна влажност
 
Относителна влажност на въздуха,
%rh
 
от 0,5 %rh до ЗО %rh от ЗО %rh до  98 %rh
 
от 1,0 %rh
до 0,8 %rh
от 0,8 %rh
до 1,8 %rh
 
мк 5.04 01-02
 
 
 
 
 
'
6
Вторични
преобразуватели и калибратори  на относителна влажност с вход
И/ИЛИ ИЗХОД
унифициран ел. сигнал
 
Относителна влажност на въздуха,
%rh
 
от О %rh до  100 %rh
 
от 0,06 %rh
до 0,07 %rh
 
мк 5.04 01-02
7
Манометри, вакуумметри, преобразуватели на налягане
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барометри
Налягане, Ьаг (kPa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абе.  налягане, Ьаг (kPa)
от минус 0,98 Ьаг о минус 0,5 Ьаг от минус 0,5 Ьаг
до 0,5 Ьаг
от 0,5 Ьаг
до 2,5 Ьаг
от 2,5 Ьаг
до 5 Ьаг
от 5 Ьаг
до 60 Ьаг
от 60 Ьаг
до 400 Ьаг
 
 
 
от 0,02 Ьаг до   зо bar
от 0,001 О Ьаг до 0,000 З5 Ьаг от 0,000 З5 Ьаг до 0,000 З5 Ьаг от 0,000 З5 Ьаг до 0,000 8 Ьаг
от 0,000 8 Ьаг
до 0,001 Ьаг
от 0,001 Ьаг
до 0,01 Ьаг
от 0,01 Ьаг
до 0,1 Ьаг
 
 
0,000 45 Ьаг
 
 
 
 
 
мк 5.04 01-ОЗ
8
Вторични
преобразувател и и калибратори с
ВХОД И/ИЛИ ИЗХОД
постоянно електрично напрежение  DCU, променливо електрично напрежение ACU, постоянен електричен  ток DCI,  променлив електричен  ток ACI  и електрично съпротивление  R. Цифрови и аналогови мултиметри, волтметри, амперметри и
омметри.
Едностойностни и многостойностни мерки за електрично съпротивление R (магазинни
Постоянно електрично напрежение,  V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Променливо електрично напрежение,  V
от 0,0 mV
до 20 mV
от 20 mV
до 200 mV
от 200 mV до 2 ООО mV
от 2 v
ДО  20 V
от 20 v
ДО 200 V
от 200 v
до  1ооо v
 
с вход: от 10 mV
до 200 mV от 50Hz до 1kHz
 
от 200 mV
до 2 000 mV от 50Hz
до 50kHz
 
от ·2 V до 20 v
от 50Hz до 50kHz
от 0,8 1-JV
до 0,001 6 mV
от 0,001 6 mV
до 0,007 mV
от 0,007 mV
до 0,041 mV
от 0,041 mV до 0,З1 mV от О,З1 mV до 6,4 mV
от 0,006 4 v
ДО 0,028 V
 
 
от 0,009 mV
до 0,050 mV
 
 
 
от 0,050 mV
до 0,72 mV
 
 
 
от 0,72 mV
до 4 mV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
мк 5.04 01-04

 

 
резистори).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянен електричен ток, А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Променлив електричен ток, А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Електрично съпротивление, Q
от 20 v
ДО 200 V
от 50Hz до 1kHz
 
от 200 v
ДО  1000 V
от 50Hz до 1kHz
 
с изход: от 10 mV
до 200 mV от 50Hz до 1 kHz
 
от 200 mV
до 2 000 mV от 50Hz
до 100kHz
 
от 2 v
до 20 v
от 50Hz
до 100kHz
 
от 20 v
до 200 v
от 50Hz
до 100kHz
 
от 200 v
до 750 v
от 50Hz
до 1kHz
 
от 10,0 IJA
до 200 IJA
от 200  IJA до 2 ООО IJA
от 2 mA
до 20 mA
от 20 mA
до 200 mA
от 200 mA до 2 ООО mA
 
от 2 mA
до 20 mA от 50Hz до  5kHz
 
от 20 mA
до 200 mA от 50Hz до  5kHz
 
от 200 mA
до 2 000 mA от 50Hz
до 1kHz
 
с вход: от 0,01 Q
ДО  10 Q
от 10 Q
ДО  100 Q
от 100 Q
от4  mV до 18 mV
 
 
 
от 18 mV
ДО  0,19 V
 
 
 
 
от 0,009 mV
до 0,050 mV
 
 
 
от 0,050 mV
до 0,72 mV
 
 
 
от 0,72 mV
до 4 mV
 
 
 
от4  mV до 18 mV
 
 
 
от 18 mV
ДО 0,19 V
 
 
 
от 0,008 IJA
до 0,060 IJA
от 0,060 IJA
до 0,16 IJA
от 0,16 IJA
до 1,6 IJA
от 1,6 IJA
до 14 IJA
от 0,014 mA
до 0,18 mA
 
от 1,0 IJA
до 3,5 IJA
 
 
 
от 3,5 IJA
до 0,09 mA
 
 
 
от 0,09 mA
до 1,3 mA
 
 
 
 
от 0,000 08 Q
ДО  0,000 6 Q
от 0,000 6 Q
до 0,002 6 Q
от о 002 6 Q
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до 10 kQ
от 10 kQ до 1MQ от 1 MQ
до 10 MQ
 
с изход :
от 0,001 Q
до 10 Q
от 10 Q
ДО  100 Q
от 100 Q
до 10 kQ
от 10 kQ
до 1 MQ
от 1 MQ
до 10 MQ
от 10 MQ
до 1GQ
ДО 0,19 Q
от 0,19 Q
до 0,028 kQ
от 0,028 kQ
ДО  1,7 kQ
 
 
от 0,000 Об Q
ДО 0,000 5 Q
от 0,000 5 Q
ДО 0,002 6 Q
от 0,002 6 Q
ДО  0,19 Q
от 0,19 Q
до 0,02 kQ
от 0,02 kQ
ДО  1,7 kQ
от 1,7 kQ
до 7 MQ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
9
Генератори на
Честота,
от 0,01 Hz
от 0,000 001 Hz
 
 
 
мк 5.04 01-04
честота и
Hz
до 10Hz
до 0,000 3Hz
честотомери 1
периодомери
от 10Hz до 1000Hz
от 1kHz
от 0,000 3Hz
до 0,01 Hz
от 0,01 Hz
до 100kHz
до 1Hz
от 100kHz
от 1Hz
до 50 MHz
до 60Hz

 Калибрирането  на  посочените  средства  за  измерване  се  извършват  в  помещенията на лабораторията.

Позоваване:

МК 5 .04 01-01 - "Методика за калибриране на средства за измерване и задаване на температура"

МК 5.04 01-02  -"Методика за калибриране на средства за измерване и задаване на влажност на въздуха

МК 5.04 01-03 . "Методика за калибриране на средства за измерване и задаване на налягане"

МК 5.04 01-04" Методика за калибриране на средства за измерване и задаване на електрични величини"

НАРЕЖДАМ 

Да се издаде Сертификат за акредитация  с рег. N9  16 ЛК от 30.03.2017г.  валиден до ЗО.ОЗ.2021г.  с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатьт  за акредитация  с приложението да  се получат от управител/ представител  на  юридическото лице   /едноличния  тьрговец,  ръководителя  на ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПРИ "КОМЕКО" АД

или друго упълномощено лице   в сградата на Ид БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в Ид БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. NНб ЛК от 29/ОЗ/201З г. и приложение-  заповед на Ид БСА N9 371 от 29/03/2013 г. 

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния тьрговец в 3 (три)- дневен  срок